لیگ 96971
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 4 سايپـا تهران 1 استقلال تهران 0 1396/05/26 20:45 تختی
هفته 19 استقلال تهران 1 سايپـا تهران 1 1396/10/22 16:35 آزادی
لیگ 95961
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 9 استقلال تهران 2 سايپـا تهران 0 1395/07/30 16:45 آزادی
هفته 24 سايپـا تهران 1 استقلال تهران 2 1395/12/18 17:30 آزادی
لیگ 9495
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 13 استقلال تهران 1 سايپـا تهران 1 1394/09/09 17:30 آزادی
هفته 28 سايپـا تهران 1 استقلال تهران 2 1395/02/09 18:00 تختی
لیگ 9394
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 4 استقلال تهران 3 سايپـا تهران 2 1393/05/28 19:15
هفته 19 سايپـا تهران 0 استقلال تهران 1 1393/11/15 15:30
لیگ 9293
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 11 سايپـا تهران 0 استقلال تهران 1 1392/08/12 15:00
هفته 26 استقلال تهران 2 سايپـا تهران 0 1392/11/20 17:00
لیگ 9192
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 2 سايپـا تهران 2 استقلال تهران 1 1391/05/04
هفته 19 استقلال تهران 1 سايپـا تهران 0 1391/10/11
لیگ 9091
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 8 استقلال تهران 1 سايپـا تهران 0 1390/07/04
هفته 25 سايپـا تهران 2 استقلال تهران 2 1390/11/17
لیگ 8990
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 9 استقلال تهران 3 سايپـا تهران 2 1389/06/26
هفته 26 سايپـا تهران 0 استقلال تهران 0 1389/12/19
لیگ 8889
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 5 استقلال تهران 2 سايپـا تهران 1 1386/06/16
هفته 22 سايپـا تهران 1 استقلال تهران 1 1388/10/20
لیگ 8788
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 16 سايپـا تهران 0 استقلال تهران 2 1387/09/09
هفته 33 استقلال تهران 1 سايپـا تهران 1 1388/01/27
لیگ 8687
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 5 استقلال تهران 1 سايپـا تهران 2 1386/06/23
هفته 22 سايپـا تهران 0 استقلال تهران 0 1386/12/03
لیگ 8586
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 14 سايپـا تهران 3 استقلال تهران 1 1385/10/10
هفته 29 استقلال تهران 1 سايپـا تهران 2 1386/02/30
لیگ 8485
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 9 سايپـا تهران 0 استقلال تهران 0 1384/08/07
هفته 24 استقلال تهران 0 سايپـا تهران 0 1384/12/13
لیگ 8384
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 14 سايپـا تهران 0 استقلال تهران 0
هفته 29 استقلال تهران 4 سايپـا تهران 3
لیگ 8182
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 9 سايپـا تهران 2 استقلال تهران 1 1381/10/05
هفته 22 استقلال تهران 1 سايپـا تهران 3 1382/02/21