لیگ 96971
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 4 فولاد خوزستان 2 گسترش فولاد 1 1396/05/27 20:30 غدیر
هفته 19 گسترش فولاد 1 فولاد خوزستان 1 1396/10/22 14:00 بنیان دیزل
لیگ 95961
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 7 گسترش فولاد 0 فولاد خوزستان 0 1395/06/31 16:15 بنیان دیزل
هفته 22 فولاد خوزستان 2 گسترش فولاد 2 1395/11/28 15:00 غدیر
لیگ 9495
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 15 گسترش فولاد 1 فولاد خوزستان 1 1394/09/27 15:00 گسترش
هفته 30 فولاد خوزستان 1 گسترش فولاد 1 1395/02/24 18:00 تختي
لیگ 9394
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 8 فولاد خوزستان 1 گسترش فولاد 0 1393/06/20 18:50
هفته 23 گسترش فولاد 3 فولاد خوزستان 1 1393/12/21 15:30
لیگ 9293
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 15 فولاد خوزستان 1 گسترش فولاد 1 1392/08/12 15:45
هفته 30 گسترش فولاد 0 فولاد خوزستان 1 1393/01/22 19:00 یادگار امام