لیگ 96971
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 4 تراکتورسازي تبریز 2 نفت تهران 1 1396/05/26 19:45 یادگار امام
هفته 19 نفت تهران 2 تراکتورسازي تبریز 0 1396/10/21 15:00 تختی
لیگ 95962
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته تراکتورسازي تبریز 0 نفت تهران 1 1396/02/21
لیگ 95961
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 15 نفت تهران 0 تراکتورسازي تبریز 2 1395/10/05 15:00 تختی
هفته 30 تراکتورسازي تبریز 1 نفت تهران 0 1396/02/14 18:00 یادگار امام
لیگ 9495
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 1 تراکتورسازي تبریز 0 نفت تهران 0 1394/05/09 18:30 یادگار امام
هفته 16 نفت تهران 0 تراکتورسازي تبریز 1 1394/10/07 15:00 تختی
لیگ 9394
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 15 نفت تهران 2 تراکتورسازي تبریز 1 1393/08/30 15:00
هفته 30 تراکتورسازي تبریز 3 نفت تهران 3 1394/02/25 19:30
لیگ 9293
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 11 تراکتورسازي تبریز 1 نفت تهران 0 1392/07/05 17:30
هفته 26 نفت تهران 3 تراکتورسازي تبریز 0 1392/11/20 15:00
لیگ 9192
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 11 نفت تهران 1 تراکتورسازي تبریز 1 1391/07/10
هفته 28 تراکتورسازي تبریز 2 نفت تهران 1 1391/12/14
لیگ 9091
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 7 تراکتورسازي تبریز 1 نفت تهران 2 1390/06/24
هفته 24 نفت تهران 1 تراکتورسازي تبریز 1 1390/11/14
لیگ 8990
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 10 تراکتورسازي تبریز 3 نفت تهران 1 1389/07/18
هفته 27 نفت تهران 1 تراکتورسازي تبریز 1 1389/12/27