لیگ 96971
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 4 سپيدرود رشت 1 پيکان تهران 0 1396/05/27 19:30 قدس
هفته 19 پيکان تهران 0 سپيدرود رشت 0 1396/10/21 15:00 شهدا