لیگ 96971
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 4 ذوب آهن اصفهان 0 سپاهان اصفهان 2 1396/05/26 20:15 ذوب آهن فولادشهر
هفته 19 سپاهان اصفهان 1 ذوب آهن اصفهان 2 1396/10/22 15:00 نقش جهان
لیگ 95961
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 8 ذوب آهن اصفهان 2 سپاهان اصفهان 0 1395/07/24 17:00 ذوب آهن فولادشهر
هفته 23 سپاهان اصفهان 2 ذوب آهن اصفهان 1 1395/12/15 16:00 نقش جهان
لیگ 9495
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 2 ذوب آهن اصفهان 0 سپاهان اصفهان 1 1394/05/16 21:00 ذوب آهن فولادشهر
هفته 17 سپاهان اصفهان 1 ذوب آهن اصفهان 1 1394/10/10 15:00 ذوب آهن فولادشهر
لیگ 9394
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 6 ذوب آهن اصفهان 1 سپاهان اصفهان 1 1393/06/07 19:00
هفته 21 سپاهان اصفهان 1 ذوب آهن اصفهان 1 1393/12/01 15:30
لیگ 9293
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 11 ذوب آهن اصفهان 0 سپاهان اصفهان 1 1392/07/05 17:15
هفته 26 سپاهان اصفهان 1 ذوب آهن اصفهان 0 1392/11/18 15:00
لیگ 9192
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 4 ذوب آهن اصفهان 0 سپاهان اصفهان 4 1391/05/16
هفته 21 سپاهان اصفهان 4 ذوب آهن اصفهان 3 1391/10/24
لیگ 9091
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 16 سپاهان اصفهان 1 ذوب آهن اصفهان 1 1390/09/18
هفته 33 ذوب آهن اصفهان 0 سپاهان اصفهان 0 1391/02/17
لیگ 8990
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 5 ذوب آهن اصفهان 1 سپاهان اصفهان 0 1389/05/27
هفته 22 سپاهان اصفهان 2 ذوب آهن اصفهان 0 1389/11/25
لیگ 8889
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 10 ذوب آهن اصفهان 0 سپاهان اصفهان 0 1388/07/14
هفته 27 سپاهان اصفهان 0 ذوب آهن اصفهان 1 1388/11/28
لیگ 8788
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 7 ذوب آهن اصفهان 2 سپاهان اصفهان 1 1387/06/28
هفته 24 سپاهان اصفهان 1 ذوب آهن اصفهان 2 1387/11/12
لیگ 8687
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 7 ذوب آهن اصفهان 1 سپاهان اصفهان 0 1386/09/25
هفته 24 سپاهان اصفهان 2 ذوب آهن اصفهان 2 1386/12/15
لیگ 8586
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 6 سپاهان اصفهان 2 ذوب آهن اصفهان 0 1385/07/25
هفته 21 ذوب آهن اصفهان 2 سپاهان اصفهان 1 1385/12/09
لیگ 8485
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 4 ذوب آهن اصفهان 2 سپاهان اصفهان 0 1384/06/31
هفته 19 سپاهان اصفهان 2 ذوب آهن اصفهان 0 1384/10/29
لیگ 8384
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 9 سپاهان اصفهان 0 ذوب آهن اصفهان 1
هفته 24 ذوب آهن اصفهان 1 سپاهان اصفهان 1
لیگ 8182
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 9 ذوب آهن اصفهان 0 سپاهان اصفهان 1 1381/10/06
هفته 22 سپاهان اصفهان 4 ذوب آهن اصفهان 0 1382/02/21