لیگ 96971
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 4 پارس جنوبي جم 2 صنعت نفت آبادان 1 1396/05/26 20:45 تختی
هفته 19 صنعت نفت آبادان 1 پارس جنوبي جم 1 1396/10/22 17:00 تختی