لیگ 97981
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 2 استقلال خوزستان 1 پدیده خراسان 2 1397/05/11 20:45 غدیر
لیگ 96971
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 4 پدیده خراسان 2 استقلال خوزستان 2 1396/05/27 18:45 ثامن الائمه
هفته 19 استقلال خوزستان 1 پدیده خراسان 0 1396/10/21 15:00 غدیر
لیگ 95961
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 5 پدیده خراسان 0 استقلال خوزستان 0 1395/06/20 18:15 ثامن الائمه
هفته 20 استقلال خوزستان 2 پدیده خراسان 1 1395/11/14 15:30 غدیر
لیگ 9495
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 14 استقلال خوزستان 3 پدیده خراسان 0 1394/09/23 15:30 غدیر
هفته 29 پدیده خراسان 0 استقلال خوزستان 1 1395/02/19 18:00 ثامن الائمه
لیگ 9394
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 7 استقلال خوزستان 1 پدیده خراسان 1 1393/06/13 19:00
هفته 22 پدیده خراسان 1 استقلال خوزستان 1 1393/12/15 14:30