لیگ 96971
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 3 سپاهان اصفهان 1 پارس جنوبي جم 1 1396/05/20 20:30 نقش جهان
لیگ 95962
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته سپاهان اصفهان 1 پارس جنوبي جم 0 1395/08/14 15:00