لیگ 96971
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 2 تراکتورسازي تبریز 1 پرسپولیس تهران 2 1396/05/12 19:30 یادگار امام
هفته 17 پرسپولیس تهران 2 تراکتورسازي تبریز 0 1396/10/08 14:30 آزادی
لیگ 95961
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 5 تراکتورسازي تبریز 0 پرسپولیس تهران 0 1395/06/20 17:15 اختصاصی تراکتورسازی
هفته 20 پرسپولیس تهران 3 تراکتورسازي تبریز 0 1395/11/17 15:00 آزادی
لیگ 9495
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 7 تراکتورسازي تبریز 0 پرسپولیس تهران 1 1394/07/03 16:20 یادگار امام
هفته 22 پرسپولیس تهران 1 تراکتورسازي تبریز 1 1394/12/16 17:30 آزادی
لیگ 9394
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 7 پرسپولیس تهران 1 تراکتورسازي تبریز 3 1393/06/14 18:50
هفته 22 تراکتورسازي تبریز 1 پرسپولیس تهران 0 1393/12/17 16:30
لیگ 9293
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 1 پرسپولیس تهران 1 تراکتورسازي تبریز 0 1392/05/02 22:15
هفته 16 تراکتورسازي تبریز 1 پرسپولیس تهران 0 1392/09/08 15:00
لیگ 9192
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 17 پرسپولیس تهران 0 تراکتورسازي تبریز 1 1391/09/13
هفته 34 تراکتورسازي تبریز 3 پرسپولیس تهران 1 1392/02/20
لیگ 9091
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 15 پرسپولیس تهران 0 تراکتورسازي تبریز 1 1390/09/11
هفته 32 تراکتورسازي تبریز 4 پرسپولیس تهران 1 1391/02/07
لیگ 8990
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 1 پرسپولیس تهران 1 تراکتورسازي تبریز 0 1389/05/05
هفته 18 تراکتورسازي تبریز 1 پرسپولیس تهران 0 1389/09/18
لیگ 8889
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 14 پرسپولیس تهران 2 تراکتورسازي تبریز 1 1388/08/04
هفته 31 تراکتورسازي تبریز 1 پرسپولیس تهران 1 1389/01/27