لیگ 96971
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 2 پارس جنوبي جم 3 پيکان تهران 2 1396/05/13 21:00 تختی
هفته 17 پيکان تهران 1 پارس جنوبي جم 1 1396/10/08 15:00 شهدا