لیگ 96971
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 2 ذوب آهن اصفهان 3 گسترش فولاد 0 1396/05/13 20:30 ذوب آهن فولادشهر
هفته 17 گسترش فولاد 0 ذوب آهن اصفهان 1 1396/10/08 14:30 بنیان دیزل
لیگ 95962
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته گسترش فولاد 0 ذوب آهن اصفهان 2 1395/10/01 13:30
لیگ 95961
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 4 ذوب آهن اصفهان 1 گسترش فولاد 1 1395/05/21 20:15 ذوب آهن فولادشهر
هفته 19 گسترش فولاد 0 ذوب آهن اصفهان 0 1395/11/09 14:30 بنیان دیزل
لیگ 9495
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 9 ذوب آهن اصفهان 0 گسترش فولاد 0 1394/07/29 16:45 ذوب آهن فولادشهر
هفته 24 گسترش فولاد 4 ذوب آهن اصفهان 3 1395/01/12 15:30 گسترش
لیگ 9394
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 9 گسترش فولاد 3 ذوب آهن اصفهان 2 1393/06/28 17:00
هفته 24 ذوب آهن اصفهان 0 گسترش فولاد 0 1394/01/15 17:00
لیگ 9293
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 10 گسترش فولاد 2 ذوب آهن اصفهان 0 1392/06/28 17:50
هفته 25 ذوب آهن اصفهان 0 گسترش فولاد 0 1392/11/11 14:30