لیگ 96971
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 1 سپاهان اصفهان 1 سايپـا تهران 1 1396/05/06 20:30 نقش جهان
هفته 16 سايپـا تهران 1 سپاهان اصفهان 1 1396/10/01 16:20 پاس قوامین
لیگ 95962
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته سپاهان اصفهان 2 سايپـا تهران 0 1395/09/30 13:30
لیگ 95961
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 10 سايپـا تهران 1 سپاهان اصفهان 1 1395/08/06 16:40 پاس قوامین
هفته 25 سپاهان اصفهان 3 سايپـا تهران 1 1396/01/12 17:00 نقش جهان
لیگ 9495
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 5 سايپـا تهران 0 سپاهان اصفهان 2 1394/06/03 19:10 پاس قوامین
هفته 20 سپاهان اصفهان 1 سايپـا تهران 2 1394/11/23 15:00 ذوب آهن فولادشهر
لیگ 9394
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 15 سايپـا تهران 2 سپاهان اصفهان 2 1393/08/30 15:00
هفته 30 سپاهان اصفهان 2 سايپـا تهران 0 1394/02/25 19:30
لیگ 9293
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 13 سايپـا تهران 0 سپاهان اصفهان 0 1392/07/26 15:45
هفته 28 سپاهان اصفهان 2 سايپـا تهران 2 1393/01/07 17:30
لیگ 9192
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 5 سپاهان اصفهان 0 سايپـا تهران 2 1391/05/28
هفته 22 سايپـا تهران 0 سپاهان اصفهان 3 1391/10/29
لیگ 9091
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 9 سايپـا تهران 0 سپاهان اصفهان 4 1390/07/10
هفته 26 سپاهان اصفهان 2 سايپـا تهران 1 1390/11/25
لیگ 8990
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 17 سپاهان اصفهان 4 سايپـا تهران 1 1389/09/13
هفته 34 سايپـا تهران 2 سپاهان اصفهان 1 1390/02/30
لیگ 8889
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 9 سايپـا تهران 2 سپاهان اصفهان 2 1388/07/09
هفته 26 سپاهان اصفهان 5 سايپـا تهران 1 1388/11/13
لیگ 8788
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 5 سايپـا تهران 1 سپاهان اصفهان 1 1387/07/26
هفته 22 سپاهان اصفهان 2 سايپـا تهران 0 1387/10/27
لیگ 8687
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 13 سايپـا تهران 1 سپاهان اصفهان 0 1386/10/05
هفته 30 سپاهان اصفهان 0 سايپـا تهران 1 1387/02/11
لیگ 8586
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 9 سايپـا تهران 4 سپاهان اصفهان 2 1385/08/16
هفته 24 سپاهان اصفهان 1 سايپـا تهران 0 1386/01/15
لیگ 8485
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 14 سپاهان اصفهان 0 سايپـا تهران 1 1384/09/25
هفته 29 سايپـا تهران 2 سپاهان اصفهان 2 1385/01/27
لیگ 8384
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 1 سپاهان اصفهان 1 سايپـا تهران 4 1383/06/24
هفته 16 سايپـا تهران 1 سپاهان اصفهان 2
لیگ 8182
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 8 سپاهان اصفهان 3 سايپـا تهران 0 1381/09/29
هفته 21 سايپـا تهران 0 سپاهان اصفهان 0 1382/02/17