لیگ 96971
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 1 پرسپولیس تهران 2 فولاد خوزستان 0 1396/05/05 21:00 آزادی
هفته 16 فولاد خوزستان 1 پرسپولیس تهران 1 1396/10/03 14:30 غدیر
لیگ 95961
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 2 پرسپولیس تهران 1 فولاد خوزستان 1 1395/05/11 20:45 آزادی
هفته 17 فولاد خوزستان 0 پرسپولیس تهران 3 1395/10/29 15:00 غدیر
لیگ 9495
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 5 فولاد خوزستان 0 پرسپولیس تهران 2 1394/06/03 19:05 غدیر
هفته 20 پرسپولیس تهران 1 فولاد خوزستان 0 1394/11/23 17:10 آزادی
لیگ 9394
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 2 فولاد خوزستان 2 پرسپولیس تهران 0 1393/05/16 19:30
هفته 17 پرسپولیس تهران 1 فولاد خوزستان 2 1393/09/20 14:15
لیگ 92931
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته فولاد خوزستان 4 پرسپولیس تهران 1 1392/11/06 16:45
لیگ 9293
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 7 پرسپولیس تهران 3 فولاد خوزستان 1 1392/06/08 19:00
هفته 22 فولاد خوزستان 2 پرسپولیس تهران 1 1392/10/21 14:30
لیگ 9192
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 7 فولاد خوزستان 1 پرسپولیس تهران 1 1391/06/08
هفته 24 پرسپولیس تهران 0 فولاد خوزستان 0 1391/10/11
لیگ 9091
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 17 پرسپولیس تهران 1 فولاد خوزستان 1 1390/09/28
هفته 34 فولاد خوزستان 1 پرسپولیس تهران 2 1391/02/22
لیگ 8990
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 7 فولاد خوزستان 1 پرسپولیس تهران 1 1389/06/06
هفته 24 پرسپولیس تهران 3 فولاد خوزستان 1 1389/12/06
لیگ 8889
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 11 فولاد خوزستان 0 پرسپولیس تهران 0 1388/07/19
هفته 28 پرسپولیس تهران 1 فولاد خوزستان 0 1388/12/14
لیگ 8788
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 5 فولاد خوزستان 3 پرسپولیس تهران 2 1387/07/27
هفته 22 پرسپولیس تهران 1 فولاد خوزستان 0 1387/10/27
لیگ 8586
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 11 فولاد خوزستان 0 پرسپولیس تهران 0 1385/09/10
هفته 26 پرسپولیس تهران 2 فولاد خوزستان 1 1386/02/02
لیگ 8485
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 6 فولاد خوزستان 1 پرسپولیس تهران 0 1384/07/11
هفته 21 پرسپولیس تهران 2 فولاد خوزستان 3 1384/11/14
لیگ 8384
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 1 فولاد خوزستان 3 پرسپولیس تهران 1 1383/06/24
هفته 16 پرسپولیس تهران 0 فولاد خوزستان 2
لیگ 8182
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 13 پرسپولیس تهران 3 فولاد خوزستان 3 1381/11/03
هفته 26 فولاد خوزستان 0 پرسپولیس تهران 2 1382/0401