لیگ 96972
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته صنعت نفت آبادان 1 استقلال تهران 2 1396/11/10 14:45
لیگ 96971
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 1 صنعت نفت آبادان 1 استقلال تهران 0 1396/05/06 21:00 تختی
هفته 16 استقلال تهران 4 صنعت نفت آبادان 0 1396/10/03 16:25 آزادی
لیگ 95961
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 3 استقلال تهران 1 صنعت نفت آبادان 2 1395/05/15 20:30 آزادی
هفته 18 صنعت نفت آبادان 0 استقلال تهران 3 1395/11/03 16:45 تختی
لیگ 9192
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 10 صنعت نفت آبادان 1 استقلال تهران 2 1391/07/05
هفته 27 استقلال تهران 2 صنعت نفت آبادان 1 1391/12/03
لیگ 9091
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 16 استقلال تهران 1 صنعت نفت آبادان 2 1390/09/22
هفته 33 صنعت نفت آبادان 1 استقلال تهران 2 1391/02/17
لیگ 8990
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 14 صنعت نفت آبادان 2 استقلال تهران 0 1389/08/13
هفته 31 استقلال تهران 6 صنعت نفت آبادان 2 1390/02/03
لیگ 8687
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 17 استقلال تهران 2 صنعت نفت آبادان 3 1386/09/23
هفته 34 صنعت نفت آبادان 2 استقلال تهران 1 1387/02/28
لیگ 8182
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 2 صنعت نفت آبادان 1 استقلال تهران 0 1381/08/03
هفته 15 استقلال تهران 1 صنعت نفت آبادان 0 1381/12/02