لیگ 96971
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 1 پيکان تهران 1 پدیده خراسان 1 1396/05/06 20:45 شهدا
هفته 16 پدیده خراسان 1 پيکان تهران 1 1396/10/01 14:00 ثامن الائمه
لیگ 95961
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 9 پدیده خراسان 0 پيکان تهران 0 1395/07/30 15:00 ثامن الائمه
هفته 24 پيکان تهران 0 پدیده خراسان 2 1395/12/20 16:00 شهدا
لیگ 9394
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 25 پيکان تهران 0 پدیده خراسان 0 1394/01/22 17:30
هفته 10 پدیده خراسان 1 پيکان تهران 2 1393/07/04 15:15