لیگ 95964
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 19 سپهر نقش جهان 3 شهر باران تهران 0 1395/10/28
هفته 6 شهر باران تهران 1 سپهر نقش جهان 2 1395/07/23