لیگ 95964
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 17 قشقايي شيراز 3 شهر باران تهران 0 1395/10/17
هفته 4 شهر باران تهران 2 قشقايي شيراز 3 1395/07/03