لیگ 95964
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 21 زاگرس ياسوج 3 شهر باران تهران 0 1395/11/09
هفته 8 شهر باران تهران 0 زاگرس ياسوج 2 1395/08/03