لیگ 95964
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 23 بعثت کرمانشاه 3 شهر باران تهران 0 1395/11/24
هفته 10 شهر باران تهران 2 بعثت کرمانشاه 3 1395/08/20