لیگ 95964
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 15 نفت و گاز گچساران 3 شهر باران تهران 0 1395/09/22
هفته 2 شهر باران تهران 1 نفت و گاز گچساران 1 1395/08/08