لیگ 95964
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 25 نفت امیدیه 3 شهر باران تهران 0 1395/12/04
هفته 12 شهر باران تهران 0 نفت امیدیه 0 1395/09/03