لیگ 95964
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 25 شهباز نوژان البرز 0 سپهر نقش جهان 1 1395/12/04
هفته 12 سپهر نقش جهان 4 شهباز نوژان البرز 0 1395/09/03