لیگ 95964
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 22 قشقايي شيراز 1 سپهر نقش جهان 1 1395/11/15
هفته 9 سپهر نقش جهان 2 قشقايي شيراز 1 1395/08/15