لیگ 95964
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 16 آينده سازان برق جديد فارس 1 سپهر نقش جهان 1 1395/10/12
هفته 3 سپهر نقش جهان 1 آينده سازان برق جديد فارس 0 1395/06/28