لیگ 95964
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 18 کيميا فرايند تهران 2 سپهر نقش جهان 0 1395/10/23
هفته 5 سپهر نقش جهان 1 کيميا فرايند تهران 1 1395/07/16