لیگ 95964
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 14 شهرداري اراک 2 سپهر نقش جهان 3 1395/09/18
هفته 1 سپهر نقش جهان 0 شهرداري اراک 0 1395/06/09