لیگ 95964
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 20 نفت و گاز گچساران 1 سپهر نقش جهان 0 1395/11/04
هفته 7 سپهر نقش جهان 2 نفت و گاز گچساران 1 1395/07/28