لیگ 95964
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 13 پترو کيان شوشتر 4 بادران نوين تهران 0 1395/09/13
هفته 2 بادران نوين تهران 0 پترو کيان شوشتر 0 1395/06/15