لیگ 95964
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 17 شهرداري کاشان 2 بادران نوين تهران 2 1395/10/27
هفته 6 بادران نوين تهران 1 شهرداري کاشان 3 1395/07/24