لیگ 95964
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 15 شهرداري اروميه 1 بادران نوين تهران 4 1395/10/13
هفته 4 بادران نوين تهران 1 شهرداري اروميه 3 1395/07/03