لیگ 95964
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 22 نفت نوين آبادان 3 بادران نوين تهران 0 1395/12/04
هفته 11 بادران نوين تهران 0 نفت نوين آبادان 0 1395/09/01