لیگ 95964
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 17 کارا شيراز 3 باني گستر کيش 0 1395/10/27
هفته 6 باني گستر کيش 1 کارا شيراز 1 1395/07/24