لیگ 95964
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 19 شهرداري همدان 3 باني گستر کيش 0 1395/11/11
هفته 8 باني گستر کيش 0 شهرداري همدان 0 1395/08/09