لیگ 95964
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 22 نیروی زمینی تهران 3 باني گستر کيش 0 1395/12/03
هفته 11 باني گستر کيش 1 نیروی زمینی تهران 1 1395/08/28