لیگ 95964
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 15 کاسپین قزوین 1 باني گستر کيش 1 1395/10/13
هفته 4 باني گستر کيش 1 کاسپین قزوین 0 1395/07/03