لیگ 95964
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 7 شهباز نوژان البرز 1 شهر باران تهران 2 1395/07/28
هفته 20 شهر باران تهران 0 شهباز نوژان البرز 3 1395/11/04