لیگ 95964
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 14 زاگرس ياسوج 2 شهباز نوژان البرز 1 1395/09/17
هفته 1 شهباز نوژان البرز 1 زاگرس ياسوج 0 1395/06/09