لیگ 95964
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 16 بعثت کرمانشاه 2 شهباز نوژان البرز 1 1395/10/08
هفته 3 شهباز نوژان البرز 0 بعثت کرمانشاه 2 1395/06/28