لیگ 95964
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 18 نفت امیدیه 4 شهباز نوژان البرز 1 1395/10/23
هفته 5 شهباز نوژان البرز 0 نفت امیدیه 2 1395/07/17