لیگ 95964
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 22 فولاد نوین اهواز 4 شهباز نوژان البرز 0 1395/11/15
هفته 9 شهباز نوژان البرز 0 فولاد نوین اهواز 5 1395/08/14