لیگ 95964
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 5 کارون اروند خرمشهر 2 شهر باران تهران 0 1395/07/16
هفته 18 شهر باران تهران 0 کارون اروند خرمشهر 3 1395/10/23