لیگ 95964
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 10 کارون اروند خرمشهر 1 سپهر نقش جهان 0 1395/08/22
هفته 23 سپهر نقش جهان 0 کارون اروند خرمشهر 0 1395/11/24