لیگ 95964
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 25 زاگرس ياسوج 0 کارون اروند خرمشهر 0 1395/12/04
هفته 12 کارون اروند خرمشهر 1 زاگرس ياسوج 0 1395/09/03