لیگ 95964
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 14 بعثت کرمانشاه 1 کارون اروند خرمشهر 2 1395/09/17
هفته 1 کارون اروند خرمشهر 4 بعثت کرمانشاه 1 1395/06/09