لیگ 95964
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 16 نفت امیدیه 1 کارون اروند خرمشهر 1 1395/10/11
هفته 3 کارون اروند خرمشهر 1 نفت امیدیه 3 1395/06/28