لیگ 95964
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 20 فولاد نوین اهواز 2 کارون اروند خرمشهر 1 1395/11/04
هفته 7 کارون اروند خرمشهر 3 فولاد نوین اهواز 2 1395/07/30