لیگ 95964
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 3 آبي پوشان اردبيل 2 بادران نوين تهران 0 1395/06/28
هفته 14 بادران نوين تهران 3 آبي پوشان اردبيل 0 1395/10/07