لیگ 95964
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 20 پترو کيان شوشتر 3 آبي پوشان اردبيل 1 1395/11/20
هفته 9 آبي پوشان اردبيل 1 پترو کيان شوشتر 1 1395/08/16