لیگ 95964
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 21 شهيد کريمي جويبار 1 آبي پوشان اردبيل 0 1395/11/27
هفته 10 آبي پوشان اردبيل 1 شهيد کريمي جويبار 2 1395/08/22