لیگ 95964
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 18 نفت نوين آبادان 1 آبي پوشان اردبيل 4 1395/11/04
هفته 7 آبي پوشان اردبيل 4 نفت نوين آبادان 0 1395/08/04